ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ตามเอกสารแนบ

S__6881294_0.jpg