ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดแนบ