ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดแนบ