แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2565 รอบที่ 1

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 1/2565

1. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล    

     1.1  แผนการพัฒนาบุคคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

      1.2   ผลแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน 

     2.1  หลักฐานการวางแผน

     2.2  หลักฐานการดำเนินงาน

     2.3  หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

     2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์