ผู้บริหาร

นายบุรินทร์  สรสิทธิ์สุขสกุล       ตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. นางสาววรรณชุลี  ศรีเสงี่ยม    ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2. นางสาวสุรีย์มญช์  พรหมน้อย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3. นางมาลี  ชัยมงคล              ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์

4. นายวิจิตร์  คำสำอางค์          ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

5. นายดิเรก  เปรมปรี              ตำแหน่ง  คนงาน

6. นางสาวอัจฉรี  อยู่เอียง         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

7. นางสาวสุวรรณา ขันติวงษ์      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

1. นายอาคม  วันเพ็ญ               ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

2. นายราชบัณฑิต  บัณฑิตโกวิท  ตำแหน่ง  สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

3. นางสาวสุมณฑา  ทิพย์สัน       ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4. นายเดโช  เนี๊ยะอั๋น               ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1. นายฉศก  วสุนธรารัตน์          ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญงาน

2. นายอัศกัณห์  อรชร             ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติงาน

3. นางสาวสหพร  พุ่มฉายา      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นายมานพ  แร่มี                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ         ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2. นายมนัสชัย  วัฒนกุล           ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

3. นายประภาส  แสนกล้า         ตำแหน่ง  สัตวแพทย์ชำนาญงาน

4. นางสาววรพร  แฮ้พฤกษ์       ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

5. นางสาวรุจิรา  ไชยคำ          ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

6. นางวรรณษา  ชาวสวนมุ่งเจริญ ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

7. นายสมนึก  ทองหุ้ม           ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

8. นายสรพงษ์  เปล่งประยงค์   ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

9. นายสหรัตน์  คิมนาลักษณ์    ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

10. นางปิยวรรณ  โคกสุนันท์    ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

11. นายกิตติคุณ   อินทร์ดิบ     ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

1. นายสุวัฒน์  มลิจารย์        ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวกรองกาญจน์  สีขาวขำ  ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

3. นางกชพร   กองแก้ว       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นายอภิชาติ  ผจญกล้า     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นายสุวัฒน์  หมีสุมทร      ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

6. นายไพฑูรย์  พุทธาจารย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

7. นายศิษฑา  ลีลาสง่าวุฒิ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

8. นางสมศรี  ปราบวงศา    ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

9. นางศิริพร  อัจฉริยบุตร   ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์