ผู้บริหาร

นายบุรินทร์  สรสิทธิ์สุขสกุล                 ตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. นางสาววรรณชุลี  ศรีเสงี่ยม              ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2. นางสุรีย์มญช์ โขจุลธรรม                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3. นางมาลี  ชัยมงคล                          ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์

4. นายวิจิตร์  คำสำอางค์                     ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

5. นางสาวสุวรรณา ขันติวงษ์               ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

6. นางสาววาสนา ปั้นน่วม                   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

1. นายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช              ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

2. นายราชบัณฑิต  บัณฑิตโกวิท         ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

3. นางสาวสุมณฑา  ทิพย์สัน              ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4. นางสาวพัชรา โพธิพัฒน์                ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1.  - ว่าง-                                         ตำแหน่ง  

2. นายอัศกัณห์  อรชร                       ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติงาน

3. นางสาวสหพร  พุ่มฉายา                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ                  ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2. นายมนัสชัย  วัฒนกุล                    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

3.    - ว่าง -                                     ตำแหน่ง    สัตวแพทย์ชำนาญงาน

4. นางสาววรพร  แฮ้พฤกษ์                ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

5. นางสาวรุจิรา  ไชยคำ                    ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

6. นางปรียดา พิทักษ์ธาร                   ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

7. นายสมนึก  ทองหุ้ม                       ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

8. นายสรพงษ์  เปล่งประยงค์             ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

9. นางปิยวรรณ  โคกสุนันท์               ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

10. นายสหรัตน์  คิมนาลักษณ์           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

1. นายสุวัฒน์  มลิจารย์                    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวธารทิพย์ บางแก้ว            ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

3. นายปิติ  อั้นอยู่                           ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

4. นางกชพร   กองแก้ว                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นายอภิชาติ  ผจญกล้า                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

6. นายสุวัฒน์  หมีสุมทร                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

7. นายไพฑูรย์  พุทธาจารย์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

8. นายมานพ  แร่มี                         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

9. นางสาวศุภนัน ดวงจันทร์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

10. นายสนั่น พราหมณ์เล็ก            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

11. นายกิตติคุณ อินทร์ดิบ             ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

12. นายมนตรี วงศ์วัฒนากิจ           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

13. นางสาววรุคณา พูลละเอียด      ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

14. นางศิริพร  อัจฉริยบุตร             ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี

1. - ว่าง -                                    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี

2. นายชานนท์ สุ่มเงิน                  ตำแหน่ง  สัตวแพทย์ชำนาญงาน

3. นางสาวสิริวิมล พัวพันธ์            ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล

4. นายสาธิต เสนีย์วงศ์ ณ.อยุธยา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นางสาวปัทมา ศรีสวัสดิ์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

6.    - ว่าง -                                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอปากท่อ

1.นายกรณ์พัฒน์ มุกดา                ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอปากท่อ

2. นางสาวปาริฉัตร เหลืองขมิ้น    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

3. นายศิษฑา ลีลาสง่าวุฒิ           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

4. นางพรรณี ชูจร                       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นายนรินทร์ อินทรา                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอดำเนินสะดวก

1. -ว่าง-                                     ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอดำเนินสะดวก

2. นางสาวณัฐภาวี ภิรมรักษ์         ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

3. นายวิชัย ไทยงามศิลป์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอบางแพ

1. นายพีรวิชญ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์  ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอบางแพ

2. นายณภัทร ภัทรวัฒน์               ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

3. นางสาวอัจฉรี อยู่เอียง             ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นางสาวอรพรรณ บัวคล้าย       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

5. นายอวิรุทธิ์ อิ่มรส                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม

1. นายวุฒิกรณ์ กิตติก้อง             ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอบางแพ

2. นายอนุรักษ์ อัตตนาถ              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

3. นายธีรรัชต์ ชมศรีเมฆ              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

4. นายประชา กระจาดทอง          ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง

1. นายอรงค์กร พสกภักดี            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง

2. นายจักริน ขำละมัย                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

3. นางมลิวัลย์ ศรีวิลัย                 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นายเดชชาติ จันทร์คำทรัพย์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอจอมบึง

1. นายสมยศ ถาวรพาณิช            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอจอมบึง

2. นางสาวพิมพ์ชนก มันตลักษ์    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

3. นางสาว    ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

4. นายนพกิจ กองเอียด              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง

1. -ว่าง-

2. นางสาวสิรินันท์ บุญนันท์        ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

3. นายดุสิต บุญเลิศ                   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล

ปศุสัตว์อำเภอวัดเพลง

1. นายอำพล กมลเนตร              ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอวัดเพลง

ปศุสัตว์อำเภอบ้านคา

1. นายสุรชัย ขาวนวล                ตำแหน่ง  ปศุสัตว์อำเภอบ้านคา

2.  นายวรนารถ อินทรบุตร         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล