1.สังกัด

        กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 2.การบริหารส่วนราชการส่วนภูมิภาค

 3.สถานที่ตั้ง

         39/4 ถนนอำเภอ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

         โทรศัพท์  032-337802 ,032-315301

         โทรสาร   032-337802

         เว็ปไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี : http://pvlo-rri.dld.go.th

         E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.วิสัยทัศน์ขององค์กร

         “เป็นฐานการผลิตสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้มาตรฐาน”

5.พันธกิจ

       1.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

       2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

       3.ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์

       4.กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.อำนาจหน้าที่

        1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจำหน่วยเนื้อสัตว์  และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้องภายในจังหวัด

       2.ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

       3.ควบคุม กำกับ ตรวจสอบและพัฒนาการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

       4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ประยุกต์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด

       5.ปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย