วันที่ 21 มกราคม 2565 การชี้แจงขอร้องเรียนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ร้องเรียน

AFS1