เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ธารทิพย์ บางแก้ว ร่วมดำเนินรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ที่เกิดขึ้นขณะนี้ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งโรคสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน ดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น