227915

วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ นายก.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวโพธิ์ ร่วมดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยมีนายอำเภอบางแพเป็นประธานการดำเนินงาน ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ สนับสนุนไก่ไข่ 4 ตัว อาหารหนึ่งกระสอบ และสุ่มไก่   รายละเอียด