107844

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามพื้นที่เป้าหมาย โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รายละเอียดแนบ