แผนพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2562

1. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

    - แบบฟอร์ม A

    - แบบฟอร์ม B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน 

    2.1 หลักฐานการวางแผน

          - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

          - รายงานการประชุม

          - หนังสือแจ้งเข้าร่วมการประชุม

          - โครงการพัฒนาบุคลกร

    2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

          - เนื้อหาอบรม

          - ภาพการอบรม

          - รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 

    2.3 หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

          - แบบทดสอบ

          - แบบประเมินผลโครงการ

    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          - แบบฟอร์มการประเมิน

          - แบบสรุปผลการประเมิน