สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก2563(world rabies day 2020)

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ จัดกิจกรรมวันพิษสุนัขบ้าโลก 2563(world rabies day2020) ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดดอนพรหม อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนพรหม (ชั้น ป.4,ป.5,ป.6) จำนวน 50 คน เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปลูกจิตสำนึกให้เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

2.ควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน รวมทั้งสิ้น 84 ตัว มีรายละเอียดดังนี้

- ? เพศผู้ จำนวน 15 ตัว                             - ? เพศเมีย จำนวน 20 ตัว

- ? เพศผู้ จำนวน 20 ตัว                             - ? เพศเมีย จำนวน 29 ตัว

3.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40 ตัว

4.แจกนมพาสเจอไรซ์ให้กับเด็กนักเรียน พระ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับสนับสนุนจากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)