วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดงานฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์n 230264 2n 230264 3