วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าn 110164 1