ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (18 พฤษภาคม 2563)   ตามรายละเอียดแนบ